Video kết quả

Nhật ký học đọc của bé Mr J

Bé Lì 19 tháng

28 November, 2016

Bé Lì 19 tháng học đọc theo phương pháp Glenn Doman

Bé Gấu học Toán theo pp Glenn Doman

Bé Nâu 3 tuổi học Thế giới xung quanh theo phương pháp Glenn Doman